Werkgroepen De Borg

Binnen De Borg zijn er werkgroepen met een (zorg)-inhoudelijk thema. Daarnaast ontmoeten professionals uit verschillende gremia van de organisaties elkaar. Zij overleggen een paar keer per jaar om ervaringen en best practices met elkaar te delen.

Eerste geneeskundigen en geneesherendirecteur

De invoering van de Wvggz en de Wzd heeft geleid tot een aantal vraagstukken die de eerste geneeskundigen en de geneesherendirecteur van de instellingen regelmatig bespreken. Ook bespreken zij welke mogelijke oplossingen hiervoor denkbaar zijn. Medewerkers van J&V en VWS sluiten regelmatig bij deze overleggen aan.

Controllersoverleg

Financiering op het snijvlak van de Wlz, de Zvw en de FZ brengt specifieke problemen met zich mee. Het is een complexe zorgadministratie en er komen vragen over welke financiering passend is en vragen over cliënten die tussen wal en het schip vallen. Controllers van de Borg-instellingen overleggen over welke knelpunten zij tegen komen en hoe deze opgelost kunnen worden.

Communicatieadviseurs

De communicatieadviseurs van de Borg-instellingen hebben het afgelopen jaar aandacht besteed aan arbeidsmarktcommunicatie, zoals het ontwikkelen van een aparte webpagina op de website van De Borg. Ook besteedde zij aandacht aan de overgang voor cliënten van de PI naar de FPA. Hiervoor is een flyer en een animatiefilm ontwikkeld. Deze is bedoeld om de overgang soepeler te maken voor de cliënt.

Opnamecoördinatoren

De opnamecoördinatoren van De Borg-instellingen bespreken periodiek lopend opnamebeleid en lastige casussen. Er is ook regelmatig overleg met het CIZ en de plaatsingscoördinatoren van DJI.

Werkgroep Kwaliteit & Effectmeting

In deze werkgroep wordt enerzijds gekeken hoe diverse kwaliteitskaders worden geïmplementeerd. Anderzijds wordt ook gekeken welke (kwaliteit)meetsystemen uniform kunnen worden gebruikt. Hierbij zijn de twee belangrijkste criteria;

  • inzicht in de behandelvoortgang;
  • en de bruikbaarheid van de gegenereerde informatie voor wetenschappelijk onderzoek.

Link naar: Effectevaluatie 2013-2017

Werkgroep Longitudinaal onderzoek

De werkgroep bespreekt het onderzoeksvoorstel, voor een onderzoek gericht op de in-, door en uitstroom van cliënten. Het onderzoek is er op gericht zowel bij de instroom, de behandelperiode en de uitstroom te onderzoeken welke stappen kunnen worden ondernomen om de kwaliteit van leven van de cliënten blijvend te verbeteren. Om dit onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit te voeren, is het nodig dat er een gedegen onderzoeksvoorstel wordt opgesteld.

Werkgroep Grip op Agressie (GoA)

De werkgroep GoA draagt zorg voor de regie over een bewezen effectieve agressiebehandeling (klinisch en ambulant) voor De Borg-instellingen. Hierbij is sprake van zowel borging van bestaande producten als doorontwikkeling van de behandeling van agressie.

Werkgroep Seksueel Gezond Gedrag (SGG)

De werkgroep SGG draagt zorg voor de regie over een bewezen effectieve SGG-behandeling (klinisch en ambulant) voor De Borg-instellingen. In 2022 zijn de bestaande producten herzien en is er een blauwdruk voor een opleidingsprogramma voor socio- en vaktherapeuten uitgewerkt. Het opleidingstraject voor De Borg-medewerkers is gestart in het voorjaar 2023.

Werkgroep Verslaving

De werkgroep Verslaving draagt zorg voor de regie over een bewezen effectieve verslavingsbehandeling (klinisch en ambulant) voor De Borg-instellingen. Hierbij is sprake van zowel borging van bestaande producten als doorontwikkeling van de behandeling van verslaving. De werkgroep is in het najaar van 2022 gestart met een herziening van alle bestaande producten. Dit zijn bijvoorbeeld een handleiding en behandelmodules.

Werkgroep Trauma

De werkgroep Trauma draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van een samenhangende, doelgerichte, visie op trauma die gericht is op de doelgroep en waar vroegkinderlijk trauma en aandacht voor trauma op alle ontwikkelingsgebieden is. De werkgroep levert in 2024 een stroomdiagram trauma sensitief werken op en een format trauma behandelplan.

Werkgroep Sociale Vaardigheden training (SoVa-training)

Er wordt gezamenlijk een uniforme SoVa-training, toegespitst op de doelgroep LVB/ SGLVG, voor De Borg-instellingen ontwikkeld. Pilotperiode: Van september 2023 t/m april 2024 wordt binnen de Borg-instellingen gebruik gemaakt van deze versie van de training. In deze periode kan de training minstens twee keer worden aangeboden. Trainers wordt gevraagd na afloop van de training een korte evaluatie in te vullen. Aan de hand van deze evaluatie bespreekt de gezamenlijke werkgroep of de opzet van de training nog aangepast wordt. Daarna wordt de SoVa-training op de website geplaatst zodat anderen hier ook hun voordeel mee kunnen doen.