Effectevaluatie 2013-2017

In vervolg op de evaluatie 2007-2012 is opnieuw onderzoek gedaan naar de behandeleffecten van mensen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met ernstige gedragsproblemen (SGLVG) en die mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie (SGLVG+).

Het effectevaluatieonderzoek is gelijk aan de eerder uitgevoerde meting 2007-2012, zowel in aantal gemeten jaren als de gebruikte instrumenten. Na hoeveel maanden behandelen is er sprake van een positief behandeleffect? Hoe hoog is het percentage cliënten dat is verbeterd na 12 maanden? Deze vragen en meer worden in het magazine en het volledige rapport beantwoord.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Het effectevaluatieonderzoek is gebaseerd op Routine Outcome Monitoring (ROM). Hierbij worden voor iedere cliënt halfjaarlijks uitkomstmetingen met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten verricht. Gemeten worden: vaardigheidstekorten, probleemgedrag, psychopathologie, risicoverhogende cognities en sociaal netwerk.

In het effectevaluatieonderzoek worden de gegevens uit de ROM gebruikt om op groepsniveau en individueel niveau het behandeleffect te meten. Op groepsniveau wordt het behandeleffect in kaart gebracht aan de hand van de gemiddelde vooruitgang van de groep cliënten die in zorg is. Op individueel niveau wordt het behandeleffect in kaart gebracht aan de hand van het percentage verslechterde, onveranderde, en verbeterde cliënten. 

DROS, secuur meetinstrument

Voor dit onderzoek is ook gebruik gemaakt van de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS), waarmee het effect van de SGLVG(+) behandeling betrouwbaar kan worden gemeten. Gebleken is dat dit ROM-instrument gevoeliger is voor verandering dan eerder gebruikte instrumenten en voor de behandeling meer bruikbare informatie oplevert.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten zijn beschreven in een rapport en een nieuw De Borg Magazine.

Bij het vergelijken van de eerste en de tweede effectmeting is ons duidelijk geworden dat er in de afgelopen jaren veel meer cliënten ambulant behandeld worden dan tijdens de vorige effectmeting. Om goed in beeld te brengen wat de behandeling zowel klinisch als ambulant doet gaan we ook een effectmeting doen van onze ambulante behandeling. Daarnaast zien we een verandering in de doelgroep. Dat er een verschil is heeft deels ook te maken met veranderingen in beleid. Mensen met een verslaving worden bijvoorbeeld niet meer uitgesloten van behandeling. Ook zijn er meer afdelingen met cliënten met een justitiële maatregel bijgekomen in verschillende Borg-instellingen, dat wil zeggen dat er meer mensen onvrijwillig opgenomen worden.

 

Op 16 december 2020 hebben we de uitkomsten van het onderzoek overhandigd aan Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees hier meer over in ons nieuwsbericht.

Downloads

De Borg Magazine 'Het Effect Van Behandeling' November 2020

Effectevaluatie SGLVG(+) Behandeling De Borg 2013 2018 November 2020