Biosensoren voor iedereen

Implementatieproject van biosensoren in het dagelijks gebruik door begeleiders en cliënten.

In vervolg op het promotieonderzoek Agressie is in 2018 het project 'Biosensoren voor iedereen' (BVI) gestart. Voor het onderzoek Agressie is binnen De Borg-instellingen vier jaar het gebruik van draagbare biosensoren onderzocht voor het voorspellen van zowel agressief gedrag bij forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking als werkstress bij hun begeleiders.

De biosensoren kunnen als instrument van vroegsignalering ingezet worden in de dagelijkse praktijk omdat zij een voorspellende waarde voor agressie en burn-out symptomen lijken te hebben. Daarnaast kunnen dergelijke sensoren ingezet worden om biofeedback te geven aan cliënten en begeleiders als de waarden van hartslag en huidgeleiding bij cliënten omhoog lopen, wat inzicht geeft in lichamelijke signalen die wijzen op een naderende agressieve uitbarsting. Het gebruik van biosensoren zou hiermee kunnen bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer voor zowel cliënten als begeleiders. Niet in de laatste plaats kunnen de gegevens van de biosensoren informatie geven over de hoeveelheid stress die begeleiders in hun werk ervaren, hoe sterk zij reageren op agressief gedrag van cliënten, en hoe zij kunnen voorkomen dat stress overgaat in burn-out symptomen of mogelijk ziekteverzuim vanwege werk gerelateerde stress.

Biosensoren voor iedereen (BVI)

Het doel van het project BVI was om het dagelijks gebruik van de biosensoren te vergemakkelijken voor cliënten, begeleiders en behandelaren. Met alle opgedane kennis, ervaring en het informatieprogramma denken wij zeker aan deze doelstelling bij te dragen. Door de actieve betrokkenheid van de Stuurgroepleden, implementatienetwerkleden en deelnemers aan het onderzoek, is er meer bekendheid met het gebruik van biosensoren ontstaan. Naar onze mening zal dit bijdragen in het gebruik of gesprek over de mogelijkheden van het gebruik van biosensoren. De inbedding in de organisaties wordt nog verder ondersteund door de initiatieven voor de borging. Van het project BVI is een uitgebreid activiteitenverslag gemaakt en zijn artikelen gepubliceerd. Alle informatie is te downloaden in de rechterkolom op deze pagina. De artikelen die nog ter review voorliggen, worden na publicatie toegevoegd.

Informatie voor het gebruik van biosensoren

In het kader van kennisdeling en -borging is ervoor gekozen om de informatie op deze website inzichtelijk te maken. De doelstelling is om het inzicht, de kennis en het gebruik van biosensoren in de praktijk te vergroten. Alle informatie wordt gratis aangeboden en is dus, naast De Borg-instellingen, ook inzichtelijk voor ketenpartners en andere belanghebbenden. De informatie is geschreven voor cliënten en begeleiders van De Borg-instellingen maar is ook bruikbaar in de GGZ of gespecialiseerde VG instellingen.

Bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen kan een onderdeel worden aangepast of toegevoegd. Op deze manier zijn we flexibel in de informatievoorziening, ook in de toekomst.

 

Informatie voor het gebruik van biosensoren

Vooruitblik

Het gebruik van biosensoren wordt essentiëler in de behandelingsondersteuning en kent vele toepassingen en maatwerk mogelijkheden. Met dit projecht is het inzicht, de kennis en het gebruik van biosensoren in de praktijk vergroot; we zien dit echter pas als een eerste stap. Gezien het belang en de meerwaarde van het gebruik van biosensoren is besloten hier na afronding van dit project nieuwe initiatieven in te ondernemen. Zo gaat De Borg vanaf 2022 verder met twee meerjarige onderzoekslijnen:

  • Wearables in Practice (WIP): integratie biosensoren in behandelaanbod (pilot GoA), integratie biosensoren in HRM-beleid (pilot Sense) en een nieuw onderzoek naar gepersonaliseerde muziek afspeellijsten voor cliënten (X-system);
  • Screen & Intervene (SCIN): meerjaren onderzoek en ontwikkeling van een klinisch beslisinstrument om interventies in de forensische praktijk beter af te stemmen op individuele behoeften en ontwikkelingsperspectieven van de cliënt.

Het project BVI is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Downloads

De Borg Magazine Onderzoek Agressie April 2019

Projectplan Biosensoren Voor Iedereen

Rapport Eerste Pilot Project 'Biosensoren Voor Iedereen'

Korte Samenvatting Eerste Pilot Project BVI

Artikel 1E Pilot BVI Looff (2021) Usability

Korte Samenvatting Eindverslag Applicatie E4 BVI

Looff (2022) E4 Dashboard And Wearables Package

Activiteitenverslag Biosensoren Voor Iedereen Juni 2022