Wearables in Practice | WIP

Draagbare technologie met biosensoren (slimme horloges, pleister, kleding) bieden unieke mogelijkheden om cliënten en medewerkers te ondersteunen om hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Zowel bij de zelfredzaamheid en behandeling van cliënten als de veerkracht en vitaliteit van de medewerkers kunnen biosensoren een ondersteunende rol spelen. Door biosensoren te integreren in de behandeling sluit deze beter aan bij de individuele cliënt. Daarnaast kunnen vanuit HRM medewerkers op individueel niveau meer ondersteund worden bij het vergroten van de weerbaarheid en vitaliteit.

Biosensoren worden nu nog niet breed gebruikt in de dagelijkse zorgpraktijk. Wij zetten ons in om deze techniek op een zinvolle manier in het bestaande behandelaanbod en HRM-beleid te integreren. In vervolg op het project 'Biosensoren voor iedereen' (BVI), een implementatieproject van biosensoren in het dagelijks gebruik door begeleiders en cliënten, gaat De Borg zich vanaf 2022 richten op vier onderzoeken:

  • Wearables in Practice (WIP): integratie biosensoren in behandelaanbod (pilot GoA), integratie biosensoren in HRM-beleid (pilot Sense) en een nieuw onderzoek naar gepersonaliseerde muziek afspeellijsten voor cliënten (X-system);
  • Screen & Intervene (SCIN): meerjaren onderzoek en ontwikkeling van een klinisch beslisinstrument om interventies in de forensische praktijk beter af te stemmen op individuele behoeften en ontwikkelingsperspectieven van de cliënt.

Uitgebreide informatie over deze onderzoeken en de onderzoekmethodes zijn beschreven in een meerjaren projectplan WIP. Op deze pagina worden de WIP-onderzoeken kort beschreven en wordt de stand van zaken weergegeven. Voor het meerjarige SCIN-project is een aparte pagina aangemaakt op deze website.

Integratie biosensoren in behandelaanbod | pilot GoA

In vervolg op het project 'Biosensoren voor Iedereen' wordt onderzocht hoe het gebruik van biosensoren geïntegreerd kan worden in het bestaande behandelaanbod van De Borg. Door biosensoren te integreren in de behandeling sluit deze beter aan bij de individuele cliënt. Daarnaast is de verwachting dat het gebruik van biosensoren de zelfredzaamheid van cliënten vergroot. Voor dit onderzoek is gekozen hiermee te starten met de behandelmodule Grip op Agressie (GoA). De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot de integratie van biosensoren in deze behandelmodule en dienen als voorbeeld voor de integratie bij de andere behandelmodules van De Borg.

Integratie biosensoren in HRM-beleid | pilot Sense

Medewerkers die werken met complexe cliënten hebben een relatief hoog risico op lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Het ervaren van onder meer werkstress en beroepstrauma kan leiden tot verzuim en uiteindelijk zelfs tot verloop. Lichamelijke en mentale gezondheid kunnen worden verbeterd door organisatie- en persoonsgerichte ondersteuning te bieden om hun welzijn en veerkracht te verbeteren. Dit heeft naar verwachting gunstige effecten voor de werknemers, de cliënten voor wie zij zorgen en de organisatie waarvoor zij werken.

Binnen De Borg-instellingen wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van wearables om de weerbaarheid en welzijn van medewerkers te vergroten. Doelstelling van het project is o.a. het integreren van wearables in het HRM-beleid, vermindering van de werkstress en hiermee -op termijn- ook het terugdringen van het ziekteverzuim.

Binnen dit project is er speciale aandacht voor de privacy aspecten van het gebruik van draagbare technologie en de betekenis ervan voor het dagelijks werk. In het onderzoek wordt dus ook onderzocht wat de betekenis is van de informatie die wordt verzameld met de sensoren voor je werk, wat kun je zelf met deze informatie doen etc. 

Muziek afspeellijsten voor cliënten | X-systems

Cliënten van De Borg-instellingen hebben vaker te maken met hoge (fysiologische) stress en hebben over het algemeen minder vaardigheden om met stress om te gaan dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat zintuiglijke interventies, zoals het luisteren naar muziek, kunnen worden gebruikt om fysiologische stress te verminderen.

In het project X-systems wordt onderzocht of implementatie van een gepersonaliseerde muziek afspeellijst in combinatie met biofeedback, leidt tot vermindering van fysiologische en subjectieve gevoelens van stress.

Waar staan we nu

Het meerjaren projectplan WIP is in september 2022 vastgesteld door de Stuurgroep WIP. De drie projectonderdelen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Ethische Commissie. Het project X-system is inmiddels al goedgekeurd en gestart is met de voorbereiding van de projectuitvoering.

Integratie biosensoren in behandelaanbod | pilot GoA

Met dit project is al gestart als onderdeel van de borging van het project BVI. Met de bestaande werkgroep GoA wordt onderzocht hoe de biosensoren kunnen worden geïntegreerd in het behandelprogramma.

 

De projectleider van de WIP-onderzoeken is Peter de Looff en de projectcoördinator binnen De Borg is Iris Bresser. Heb je vragen over dit onderzoek, mail dan naar info@deborg.nl.

Status

Projectperiode: januari 2022 - december 2024

Downloads

Projectplan Wearables In Practice WIP