Kwaliteit

We werken samen structureel aan verbetering van de kwaliteit van de behandeling. Jaarlijks wordt aan instanties, verzekeraars en overheden op meerdere manieren verantwoording afgelegd via landelijk afgesproken kwaliteitsinstrumenten.

Hoe geven we inzicht in de geleverde kwaliteit? 

  1. Kwaliteitskader VGN. De afgelopen jaren hebben de instellingen actief geparticipeerd in het aanleveren van gegevens in het kader van de pijlers 1 (kerngegevens op organisatieniveau) en 2A (kerngegevens op cliëntniveau) van het Kwaliteitskader van de VGN. Uit de waaier van instrumenten is een keuze gemaakt voor het aanleveren van gegevens voor pijler 2B (kerngegevens cliëntervaringen).
  2. Voor de forensische cliënten leggen de instellingen jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van veiligheid en Justitie via de Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie voor de forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg (FGGZ/VZ) en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Jaarlijks wordt daar door de Directie Forensische Zorg een landelijk overzicht gepubliceerd. In het kader van de Meerjarenovereenkomst van de Directie Justitiële Instellingen met het veld is afgesproken dat deze gegevens vanaf 2017 worden aangeleverd via de Stichting Benchmark GGZ.
  3. Sinds 2015 zijn De Borg-instellingen actief bezig met het inrichten van een eigen Kwaliteitsnetwerk. 

Kwaliteitsnetwerk De Borg

Sinds 2015 zijn De Borg-instellingen actief bezig met het inrichten van een eigen Kwaliteitsnetwerk. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het door het EFP ontwikkelde kwaliteitssysteem, gebaseerd op een Engelse methode, waarbij professionals zelf, met de cliënt als partner, het initiatief nemen om bij elkaar in de keuken te kijken om met elkaar het antwoord te zoeken op de volgende vragen: wat verstaan we onder kwaliteit? Wat is onze kracht (parel) en waar ligt onze uitdaging (oester)?

Volgens een vaste jaarlijkse cyclus worden de antwoorden op deze vragen gezocht en de uitkomsten worden gepresenteerd en gevierd op een landelijke dag. Per cyclus worden vier thema’s onderscheiden:

  • Cliënten, familie en naasten
  • Behandeling en therapeutisch leefklimaat
  • Personeel
  • Veiligheid en risicomanagement

Binnen deze vier thema’s worden tien tot twintig standaarden geformuleerd waar de medewerkers elkaar op bevragen.

Kwaliteitsnetwerk De Borg

Waar staan we nu

Inmiddels hebben De Borg-instellingen vijf cycli achter de rug, waarbij door medewerkers parels zijn gevonden bij elkaar op het gebied van kwaliteit en oesters zijn gevonden die nog moeten worden gekraakt. De resultaten van deze ervaringen zijn vastgelegd in Jaarrapporten.