Effectevaluatie 2007-2012

Onderzoek naar de behandeleffecten van mensen met SGLVG.

Vijf jaar effectonderzoek laat zien dat gespecialiseerde behandeling aanslaat bij mensen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met ernstige gedragsproblemen (SGLVG) en die mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie (SGLVG+). Door de behandeling krijgen zij meer grip op hun handelen, waardoor het probleemgedrag vermindert. Na de behandeling vertoont de cliëntgroep minder probleemgedrag en zijn risicoverhogende vaardigheidstekorten en denkpatronen verminderd. Cliënten zijn sociaal redzamer geworden. Dit concludeerden onderzoekers dr. Klaus Drieschner en drs. Brenda Hesper. 

Het effectevaluatieonderzoek is gebaseerd op Routine Outcome Monitoring (ROM). Hierbij worden voor iedere cliënt halfjaarlijks uitkomstmetingen met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten verricht. Gemeten zijn: vaardigheidstekorten, probleemgedrag, psychopathologie, risicoverhogende cognities en sociaal netwerk. Parallel aan de uitkomstmetingen wordt voor iedere cliënt continu bijgehouden uit welke ingrediënten de behandeling in een bepaalde fase heeft bestaan. Zo kunnen alle resultaten gemakkelijk gekoppeld worden aan de inhoud van de behandelingen. Wat werkt en wat niet.

Om vast te kunnen stellen of veranderingen daadwerkelijk door de behandeling komen worden bij aanmelding  en direct vóór opname twee baselinemetingen verricht. Daarnaast vinden negen maanden na ontslag follow-up metingen plaats om vast te stellen of de bereikte verbeteringen stand houden als de cliënten hun leven elders weer oppakken.

Voor dit onderzoek is een instrument ontwikkeld, de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS), waarmee het effect van de SGLVG(+) behandeling betrouwbaar kan worden gemeten. Gebleken is dat dit ROM-instrument (Routine Outcome Monitoring) gevoeliger is voor verandering dan eerder gebruikte instrumenten en voor de behandeling meer bruikbare informatie oplevert.

De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het boek Effectevaluatie SGLVG(+) behandeling De Borg 2007 – 2012.

In vervolg op deze evaluatie is opnieuw onderzoek gedaan over de periode 2013 - 2017. Ook dit onderzoek is afgerond en de resultaten zijn hier in te zien.

Downloads

Effectevaluatie 2007 2012