Kennisagenda voor forensische cliënten met een LVB

In 2014 is een inventarisatie opgesteld met onderzoeksonderwerpen voor de forensische zorg voor cliënten met een LVB. Nu een groot aantal van de onderzoeksonderwerpen door projecten is opgepakt was het moment gekomen om achteruit én vooruit te kijken: hebben de projecten opgeleverd wat ervan verwacht werd? Zijn er achteraf, met de kennis van nu, lacunes te constateren? Wat zijn de wensen voor de doelgroep voor de komende vijf jaar? Doel van dit project was om deze vragen te onderzoeken en een kennisagenda op te stellen voor forensische cliënten met een LVB.

Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening

De doelgroep LVB staat volop in de belangstelling, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek dat begin oktober 2019 is afgerond. Zowel in de 'reguliere' GGZ als in de forensische zorg verblijven naar verwachting veel meer mensen met een LVB dan eerst werd aangenomen. Als zij eenmaal in contact komen met de forensische zorg is er vaak meer aan de hand. Wat kunnen wij voor deze groep betekenen en waar kunnen wij de werkvloer mee helpen? Wat zijn de grote wetenschappelijke thema's die voor deze doelgroep spelen?

Met een vervolg op de inventarisatie van 2014 is er een kennisagenda voor de komende vijf jaar opgesteld. In deze kennisagenda worden zowel vragen van de werkvloer, als de thema's in wetenschappelijk onderzoek gebundeld tot een prioriteringslijst.

Deze kennisagenda bevat onderzoeks- en implementatievragen die breed door het veld gedragen worden. Tot het veld behoren GGZ-instellingen, VG-instellingen en RIBW-instellingen die forensische zorg leveren, of die cliënten opnemen die uit de forensische zorg uitstromen. Hierbij is het vooral van belang de samenhang en verbinding te zoeken, zodat de belangrijke onderzoeksthema's breed gedragen worden.

Onderzoek en resultaten

Het onderzoek heeft zich eerst gericht op de evaluatie van bestaande producten. Met het uitzetten van vragenlijsten is geïnventariseerd in hoeverre deze producten ook daadwerkelijk zijn geïmplementeerd, en wordt geduid waarom dit wel of niet is gebeurd. De evaluatie is meegenomen in de inventarisatie- en analysefase, bij wijze van lessons learned als het gaat om implementeerbaarheid.

De thema’s zijn vervolgens geprioriteerd en verder geconcretiseerd in een online brainstorm met diverse partijen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt en voorgelegd aan cliënt(vertegenwoordigers). Daarna is de conceptkennisagenda opgesteld en voor feedback voorgelegd aan betrokken partijen. De definitieve rapportage is goedgekeurd door het Kfz en wordt ook hier gepubliceerd. Daarnaast is er van de uitkomsten een handzaam Magazine gemaakt.

De thema’s en vragen in de kennisagenda laten zien dat er al veel kennis is waarop kan worden voortgeborduurd, en dat er nog een slag te slaan is in samenwerking tussen organisaties en in de gehele keten. Verwacht wordt dat wanneer voorliggende kennisagenda is afgerond en de producten breed zijn geïmplementeerd, de kwaliteit van de zorg voor forensische cliënten met een LVB aantoonbaar zal zijn verbeterd.

Dit project is mede tot stand gekomen met subsidie van het KFZ.

Downloads

Kfz Format Projectvoorstel Evaluatie En Inventarisatie LVB

Rapport KFZ Kennisagenda Maart 2022

De Borg Magazine Kennisagenda forensische zorg LVB Mei 2022