Analyse en Interventie bij herhaaldelijk zelfbeschadigend gedrag

Onderzocht is of een gedetailleerde analyse van de omstandigheden waaronder zelfbeschadigend gedrag optreedt, omgezet kan worden in interventies.

In residentiële voorzieningen voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking verblijft een groep cliënten die zichzelf over een lange periode (soms jaren) herhaaldelijk verwonden. Uit onderzoek dat hiernaar is uitgevoerd blijkt verder dat een kleine selectie van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) betrokken is bij een groot aantal incidenten van zelfbeschadigend gedrag. Zelfbeschadigend gedrag heeft naast de somatische risico's ook vaak een sterk negatieve invloed op de prognose en resocialisatiekansen van cliënten met een LVB.

Daarnaast heeft het meemaken van (herhaaldelijk) zelfbeschadigend gedrag ook een grote psychologische impact op de begeleiders en de mede-cliënten die ermee geconfronteerd worden. 

Onderzoek

In het onderzoek is geprobeerd om middels intensieve beeldvorming van de aard en ernst van de incidenten van zelfbeschadiging, en met name de omstandigheden waaronder ze plaatsvinden, gedurende een periode van vier maanden inzicht te krijgen in (de mogelijke aanleidingen tot) het zelfverwondende gedrag. Gedetailleerde analyses van de aard van, en de omstandigheden waaronder, het zelfverwondende gedrag optreedt, kan waardevolle inzichten opleveren voor de behandelaren en begeleiders waarmee het aantal incidenten vermoedelijk kan worden verminderd. Voor dit onderzoek werden vragenlijsten en technologie ingezet om te onderzoeken wat er plaats vond voorafgaand aan ernstige zelfbeschadigende incidenten. Met name het intensieve karakter en de duur van de studie werd als een uitdaging ervaren.

 

Resultaat en vervolgonderzoek

Een rapportage van het onderzoek 'Intensieve diagnostisering en interventie voor cliënten met een LVB en chronisch zelfbeschadigend gedrag' is hier in te zien.

Vervolgonderzoek is nodig om de kennis over de aard en de omstandigheden waaronder zelfbeschadiging plaatsvindt te vergroten en de relatie met fysiologische stress beter te begrijpen. Het huidige onderzoek heeft informatie opgeleverd hoe toekomstig onderzoek het beste uitgevoerd zou kunnen worden. Het belang van onderzoek naar zelfbeschadiging is groot gezien de impact die dit heeft voor de cliënt en de medewerker.

De projectleider van dit onderzoek is Petra Sterken in samenwerking met Peter de Looff. Heb je vragen over dit onderzoek, mail dan naar info@deborg.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Downloads

Onderzoeksvoorstel Analyse En Interventie Bij Herhaaldelijk Zefbeschadigend Gedrag

Onderzoeksrapportage Anlyse En Interventie Bij Herhaaldelijk Zelfbeschadigend Gedrag