Kennisagenda voor forensische cliënten met een LVB

Onderzoek en opzet kennisagenda voor forensische cliënten met een LVB.

In 2014 is een inventarisatie opgesteld met onderzoeksonderwerpen voor de forensische zorg voor cliënten met een LVB. Nu een groot aantal van de onderzoeksonderwerpen door projecten is opgepakt is het moment gekomen om achteruit én vooruit te kijken: hebben de projecten opgeleverd wat ervan verwacht werd? Zijn er achteraf, met de kennis van nu, lacunes te constateren? Wat zijn de wensen voor de doelgroep voor de komende vijf jaar? Doel van dit project is om deze vragen te onderzoeken en een kennisagenda op te stellen voor forensische cliënten met een LVB.

Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening

De doelgroep LVB staat volop in de belangstelling, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek dat begin oktober 2019 is afgerond. Zowel in de 'reguliere' GGZ als in de forensische zorg verblijven naar verwachting veel meer mensen met een LVB dan eerst werd aangenomen. Als zij eenmaal in contact komen met de forensische zorg is er vaak meer aan de hand. Wat kunnen wij voor deze groep betekenen en waar kunnen wij de werkvloer mee helpen? Wat zijn de grote wetenschappelijke thema's die voor deze doelgroep spelen?

Met een vervolg op de inventarisatie van 2014 wordt er een kennisagenda voor de komende vijf jaar opgesteld. In deze kennisagenda worden zowel vragen van de werkvloer, als de thema's in wetenschappelijk onderzoek gebundeld tot een prioriteringslijst.

Deze kennisagenda bevat onderzoeks- en implementatievragen die breed door het veld gedragen worden. Tot het veld behoren GGZ-instellingen, VG-instellingen en RIBW-instellingen die forensische zorg leveren, of die cliënten opnemen die uit de forensische zorg uitstromen. Hierbij is het vooral van belang de samenhang en verbinding te zoeken, zodat de belangrijke onderzoeksthema's breed gedragen worden

Waar staan we nu

In verband met de coronamaatregelen is de planning van het project aangepast, de einddatum is nu 1 juli 2021. De verschuiving wordt enerzijds veroorzaakt door de beperktere mogelijkheden om in groter gezelschap bij elkaar te komen, en anderzijds door de beperkte beschikbaarheid van benodigde deskundigheid.

Het onderzoek richt zich nu op de evaluatie van bestaande producten. Met het uitzetten van vragenlijsten  wordt geïnventariseerd in hoeverre deze producten ook daadwerkelijk zijn geïmplementeerd, en wordt geduid waarom dit wel of niet is gebeurd. De evaluatie wordt meegenomen in de inventarisatie en analyse fase, bij wijze van lessons learned als het gaat om implementeerbaarheid.

Dit project is mede tot stand gekomen met subsidie van het KFZ.

Status

Projectperiode: februari 2020 - juli 2021

  Kfz Format Projectvoorstel Evaluatie En Inventarisatie LVB