Specialistisch behandelprogramma Trauma

De Borg werkt aan de ontwikkeling en implementatie van een samenhangende en doelgerichte behandeling van psychische en gedragsproblemen die hun ontstaan vinden in de driehoek LVB – hechting & trauma – persoonlijkheid.

Voor de behandeling van problemen die op het snijvlak van SGLVG, hechting & trauma en persoonlijkheidsproblematiek (cluster B) wordt de behoefte aan specialistische modules steeds duidelijker gevoeld. Binnen De Borg-instellingen wordt gewerkt aan en met zelf ontwikkelde methodes en trainingen. Persoonlijkheidsproblematiek van het cluster B komt (volgens de cijfers van 2008) bij ruim 25% van de mannelijke SGLVG-cliënten voor (22% antisociale persoonlijkheidsstoornis, 3 % borderline) en bij ruim 20% van de vrouwelijke cliënten (18% borderline, 3% antisociaal).

Het is bekend dat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn voor verstoringen in de gehechtheidsontwikkeling, deels door externe factoren en deels vanuit de eigen aanleg. Ook de extra kwetsbaarheid voor het opdoen van traumatische ervaringen gedurende de levensloop is bekend. Beide kwetsbaarheden leiden in combinatie met het ontbreken van voldoende bevorderende omgevingsfactoren tot beperkingen in de zelfregulatie (impulsen, emoties) en tot een tekortschietend arsenaal aan adequate coping vaardigheden. Indien onvoldoende en/of inadequaat behandeld, raken deze eigenschappen gemakkelijk verinnerlijkt tot een persoonlijkheidsstoornis.

Specialistisch behandelprogramma Trauma

Voorafgaand aan de ontwikkeling van beoogd behandelprogramma wordt eerst geïnventariseerd welke behandelmethodes op dit moment worden ingezet voor de behandeling van hechtingsproblemen en/of traumaklachten en/of persoonlijkheidsproblematiek bij SGLVG-cliënten en in hoeverre deze effectief zijn.

Op basis van deze inventarisatie naar effectieve behandelmethoden op genoemde gebieden, is het hoofddoel om te komen tot een behandelprogramma waarin bruikbaar gebleken en (eventueel) nieuw ontwikkelde behandelmethodes in een helder stappenplan bijeen zijn gebracht. Het programma dient De Borg-instellingen te faciliteren in het uitstippelen en uitvoeren van een passende, concrete behandellijn voor individuele cliënten, met modules gericht op bijvoorbeeld versterken van de gehechtheid / basisvertrouwen, versterken emotieregulatie en mentaliserend vermogen, traumabehandeling; zelfbeeld versterking, etc.

Waar staan we nu

Aan de hand van de inventarisatie heeft de werkgroep zich gericht op de gewenste uitwerking. De werkgroep beschrijft een aantal trauma pijlers - denk aan vroegkinderlijk trauma, aandacht voor trauma op alle ontwikkelingsgebieden, coping mechanismen - in een soort advies stroomdiagram. Daarnaast wordt er ter gebruik bij de trauma behandeling een format trauma behandelplan opgeleverd. Streven is het stroomdiagram en het format in het najaar af te ronden. In maart 2024 wordt er een inspiratiedag Trauma georganiseerd voor behandelaren en vaktherapeuten van de Borg-instellingen. Naast kennisdeling en inspiratie voor trauma sensitief denken, kan deze dag ook nog input opleveren voor het verfijnen van de op te leveren producten. In een latere fase wordt er een tweede inspiratiedag georganiseerd voor o.a. sociotherapeuten over trauma sensitief werken.

De programmamanager bij De Borg is Petra Sterken en de programmaleider van de Borg-werkgroep Trauma is Caroline Steman. Heb je vragen over deze behandelmodule, mail dan naar info@deborg.nl.

Status

Projectperiode: april 2021 - december 2023