Specialistisch behandelprogramma Trauma

De Borg werkt aan de ontwikkeling en implementatie van een samenhangende, doelgerichte, state of the art klinische behandeling van psychische en gedragsproblemen die hun ontstaan vinden in de driehoek LVB – hechting & trauma – persoonlijkheid.

Voor de behandeling van problemen die op het snijvlak van SGLVG, hechting & trauma en persoonlijkheidsproblematiek (cluster B) wordt de behoefte aan specialistische modules steeds duidelijker gevoeld. Binnen De Borg-instellingen wordt gewerkt aan en met zelf ontwikkelde methodes en trainingen. Persoonlijkheidsproblematiek van het cluster B komt (volgens de cijfers van 2008) bij ruim 25% van de mannelijke SGLVG-cliënten voor (22% antisociale persoonlijkheidsstoornis, 3 % borderline) en bij ruim 20% van de vrouwelijke cliënten (18% borderline, 3% antisociaal).

Het is bekend dat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn voor verstoringen in de gehechtheidsontwikkeling, deels door externe factoren en deels vanuit de eigen aanleg. Ook de extra kwetsbaarheid voor het opdoen van traumatische ervaringen gedurende de levensloop is bekend. Beide kwetsbaarheden leiden in combinatie met het ontbreken van voldoende bevorderende omgevingsfactoren tot beperkingen in de zelfregulatie (impulsen, emoties) en tot een tekortschietend arsenaal aan adequate coping vaardigheden. Indien onvoldoende en/of inadequaat behandeld, raken deze eigenschappen gemakkelijk verinnerlijkt tot een persoonlijkheidsstoornis.

Specialistisch behandelprogramma Trauma

Voorafgaand aan de ontwikkeling van beoogd behandelprogramma wordt eerst geïnventariseerd welke behandelmethodes op dit moment worden ingezet voor de behandeling van hechtingsproblemen en/of traumaklachten en/of persoonlijkheidsproblematiek bij SGLVG-cliënten en in hoeverre deze effectief zijn.

Op basis van deze inventarisatie naar effectieve behandelmethoden op genoemde gebieden, is het hoofddoel om te komen tot een behandelprogramma waarin bruikbaar gebleken en (eventueel) nieuw ontwikkelde behandelmethodes in een helder stappenplan bijeen zijn gebracht. Het programma dient De Borg-instellingen te faciliteren in het uitstippelen en uitvoeren van een passende, concrete behandellijn voor individuele cliënten, met modules gericht op bijvoorbeeld versterken van de gehechtheid / basisvertrouwen, versterken emotieregulatie en mentaliserend vermogen, traumabehandeling; zelfbeeld versterking, etc.

Waar staan we nu

Begin april 2021 is een werkgroep geformeerd, bestaande uit gedragswetenschappers van De Borg-instellingen. De werkgroep is gestart met de inventarisatie van de behandelmodules. Daarnaast is kennis en informatie gedeeld over o.a. het intakeproces, indicatiestelling en het behandelproces. Aan de hand van alle verzamelde informatie was er in april 2022 een eerste dag gepland om alle informatie met elkaar door te nemen en richting te geven aan de gewenste programma opbouw en inhoud. De werkgroep onderzoekt nu de gewenste uitwerking.

De programmamanager bij De Borg is Petra Sterken en de programmaleider van de Borg-werkgroep Trauma is Caroline Steman. Heb je vragen over deze behandelmodule, mail dan naar info@deborg.nl.

Status

Projectperiode: april 2021 - december 2022