Effectevaluatie 2013-2017

In vervolg op de evaluatie 2007-2012 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de behandeleffecten van mensen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met ernstige gedragsproblemen (SGLVG) en die mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie (SGLVG+).

Het effectevaluatieonderzoek is gelijk aan de eerder uitgevoerde meting 2007-2012, zowel in aantal gemeten jaren als de gemeten effecten. Aanvullend wordt naar een aantal aspecten gekeken die als aanbeveling in het vorige rapport stonden, zoals het behandeleffect in combinatie met dagbesteding en verlofstatus.

Routine outcome monitoring (ROM)

Het effectevaluatieonderzoek is gebaseerd op Routine Outcome Monitoring (ROM). Hierbij worden voor iedere cliënt halfjaarlijks uitkomstmetingen met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten verricht. Gemeten worden: vaardigheidstekorten, probleemgedrag, psychopathologie, risicoverhogende cognities en sociaal netwerk. Parallel aan de uitkomstmetingen wordt voor iedere cliënt continu bijgehouden uit welke ingrediënten de behandeling in een bepaalde fase heeft bestaan. Zo kunnen alle resultaten gemakkelijk gekoppeld worden aan de inhoud van de behandelingen. Wat werkt en wat niet.

Om vast te kunnen stellen of veranderingen daadwerkelijk door de behandeling komen worden bij aanmelding  en direct vóór opname twee baselinemetingen verricht. Daarnaast vinden negen maanden na ontslag follow-up metingen plaats om vast te stellen of de bereikte verbeteringen stand houden als de cliënten hun leven elders weer oppakken.

Dros, secuur meetinstrument

Voor dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS), waarmee het effect van de SGLVG(+) behandeling betrouwbaar kan worden gemeten. Gebleken is dat dit ROM-instrument gevoeliger is voor verandering dan eerder gebruikte instrumenten en voor de behandeling meer bruikbare informatie oplevert.

Waar staan we nu

De onderzoeksgegevens zijn verwerkt en beschreven in een rapport en een nieuw De Borg Magazine. Op 16 december jl. hebben we de uitkomsten van het onderzoek overhandigd aan Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees hier meer over in ons nieuwsbericht.

Status

Projectperiode: januari 2019-oktober 2020

Downloads

De Borg Magazine 'Het Effect Van Behandeling' November 2020

Effectevaluatie SGLVG(+) Behandeling De Borg 2013 2018 November 2020